1. Издаване на удостоверение за семейно положение

Технологична карта
Работен процес
Искане за издаване на удостоверения

2. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Технологична карта
Работен процес
Искане за издаване на удостоверения

3. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал

Технологична карта
Работен процес
Заявление

4. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

Технологична карта
Работен процес
Заявление