Структурата на Общинска администрация е в изпълнение на разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация и е приета от Общински съвет. Общинската администрация при осъществяване на своята дейност се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, публичност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.

Общинската администрация осигурява изпълнението на законовите, подзаконовите нормативни актове, решенията на Общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейност по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Администрацията на Община Ситово е структурирана в дирекции.
Според разпределението на дейностите, които извършва при подпомагане органа на държавната власт, администрацията е обща и специализирана.

Обща администрация
Осигурява технически дейността на кмета, на Общинския съвет, на специализираната администрация и дейности по административно обслужване на гражданите и юридическите лица.

Специализирана администрация
Подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на кмета.

Устройствен правилник
Имате възможност да прочетете устройствения правилник тук.