С решение на Общински съвет са сформирани четири постоянни комисии както следва:

  • Комисия “Бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба”;
  • Комисия “Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм”;
  • Комисия “Общинска собственост, устройство на територията, екология, пътна и селищна инфраструктура”;
  • Комисия “Социални дейности, здравеопазване, молби на граждани”.