Приемане на заявления за достъп до обществена информация в Община Ситово:

 • На място в звено „Административно обслужване“
 • По електронен път , изпратено на ел. поща: [email protected]
 • По пощата на адрес: Община Ситово, 7583 с. Ситово, ул. „Трети март“№72
 • Телефон за контакт: 086/ 882 213

Таксите за достъп до обществена информация съгласно Заповед №ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на Министъра на финансите, според вида на носителя са както следва:

 • Дискета -1 бр. -0,50 лв.
 • CD-1 бр. – 0,50 лв.
 • DVD-1 бр. – 0,60 лв.
 • Разпечатване – една страница /А4/ -0,12 лв.
 • Ксерокопие – една страница /А4/-0,09 лв.
 • Факс – една страница /А4/ – 0,60 лв.
 • Писмена справка – една страница /А4/-1,59 лв.

Цените са без ДДС.

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация

Годишен отчет 2020 г. ЗДОИ

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Ситово сферата на дейност.

Списък на категориите информация в Община Ситово, подлежаща на класификация като „Служебна тайна“

Процедурата за повторно използване на информация от обществен сектор е определена в глава IV по ЗДОИ, заплащането на услугата се определя съгласно чл. 41ж, ал.5 от ЗДОИ и Заповед №ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на Министъра на финансите

Заявление за предоставяне на информация за повторно използване