„Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на Община Ситово“

Съгласно чл.26, ал.2 от ЗНА, в законоустановения срок от 14 дни /до 20.02.2018г. вкл./, Община Ситово чрез публикуване на Проекта на наредбата, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища на e-mail: sitovo@mail.bg или в деловодството на Община Ситово

Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия по пътищата на територията на Община Ситово

Със заповед № ОХ – 1160 /08.11.2017 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 28 вакантни длъжности за войници

О Б Я В А

Със заповед № ОХ – 1160 /08.11.2017 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 28 вакантни длъжности за войници в
68-ма бригада ,,Специални сили” в гарнизон Пловдив.

Основни изисквания:

-средно образование, физически здрави, неосъждани, на възраст до 28 г. (41г. за освободени от военна служба),да покриват нормативите за физическа годност, да са психологично пригодни.
Срок за подаване на документите 26.01.2017г.
За допълнителна информация:
Военно окръжие – Силистра, тел. 086 833 257
Офиси за военен отчет в общините