ОБЯВА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 4.1.2. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ПО ТЕМАТИЧНА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“

О Б Я В А

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

Открива процедура за подбор на проектни предложения

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по

МЯРКА 4.1.2„ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ПО ТЕМАТИЧНА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА“

 

Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.177 по мярка 4.1.2„Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

 

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони 2014 -2020г.

Мярка: 19 „Водено от общностите местно развитие“

 

Основната цел на процедурата:

Повишаване на жизнеспособността, ефективността и стабилността на малките земеделски стопанства на територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, чрез:

 • материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на икономическата устойчивост и производителността на стопанствата;
 • преструктуриране и развитие на наличните материални мощности;
 • въвеждането на нови технологии в производството и модернизация и на физическите активи в стопанствата;
 • насърчаване на доброто организиране на „хранителната верига“ и „късите вериги на доставка“, в т.ч. дейности за запазване качеството на продукцията и пред пазарната подготовка.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” – Мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

 

 1. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Земеделски стопани, регистрирани и осъществяващи дейност като ЗП на територията на МИГ, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро, измерен в стандартен производствен обеми производството им е в един от секторите „плодове и зеленчуци“, и/или „етерично-маслени и лекарствени култури“.

Уточнение: територията не попада в определението „необлагодетелстван район“ и затова не се включва сектор „животновъдство“.

Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.

Важно: Не се подпомагат бенефициенти одобрени по мярка 112 Създаване на млади фермери от ПРСР 2007-2013 г.

 

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/ /по образец към Насоките за кандидатстване/, доказващ подобряване на дейността на ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения БП.

 

 1. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

По подмярка 4.1.2. от Стратегията за ВОМР на МИГ ще се подпомагат материални и нематериални дълготрайни инвестиции, водещи до подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанството. Ще бъдат подкрепяни следните дейности:

 • Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;
 • Инвестиции в изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и оборудване за напояване/отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата;
 • Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
 • Инвестиции за съхранение и преработка на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;
 • Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
 • Инвестиции в недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските стопанства;
 • Инвестиции за подобряване на пред-пазарната подготовка или съхранение на продукцията (оборудване за почистване, сортиране, пакетиране на продукцията и сгради за специализирано съхранение и обработка; осигуряване на вентилация, изолация и охлаждане);
 • Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 • Инвестиции за производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства;
 • Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за съответните.

Приоритет по тази подмярка ще бъде даван на стопанства от секторите:

 • Плодове и зеленчуци;
 • Биологично производство;
 • Инвестиции в енергийна ефективност, опазване на околната среда и иновации.
 1. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

Допустими разходи за материални инвестиции:

 1. Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
 2. Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
 3. Закупуване на косачки, закупуване на дробилки (прикачен инвентар), закупуване на преносими сушилни и др.;

Допустими нематериални разходи:

 1. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта.
 2. 5. разходите за разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ),извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейности по проекта до изплащане на помощта, не следва да надхвърлят 5 % от стойността на допустимите разходи.
 3. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
 4. Разходите за достигане съответствие с международни признати стандарти.

5.ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Настоящата обява предвижда два срока на кандидатстване:

Първи прием:

Начален срок за прием на проектни предложения от 01.02.2019 г.

Краен срок за прием на проектни предложения: до 17.00 часа на 01.04.2019 г.

Втори прием: /в случай, че са налични остатъчни средства от първи краен срок за подаване на проектни предложения/

Начален срок за прием на проектни предложения: от 02.05.2019 г.

Краен срок за прием на проектни предложения: до 17.00 часа на 03.06.2019 г.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

 1. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Бюджетът по настоящата процедура е: 201 500 лева.

 

 1. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПРОЕКТ

Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 2 445 лева, или левовата равностойност на 1250 евро.

Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 48 895 лева, или левовата равностойност на 25 000 евро.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект – 1467.00 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект – 39 116.00 лв.

Интензитетът на финансовата помощ е в размер до 60 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;

Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 %, като максималното комбинирано подпомагане не може да надхвърля 80%, в следните случаи:

 • • За проекти представени от млади селскостопански производители – 10 %;;
 • • За колективни инвестиции или интегрирани проекти, които включват подпомагане в рамките на повече от една мярка – 10 %;
 • • За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност – 10 %;
 • • Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени– 10 %;.

 

 1. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:
 

 

Критерии за избор

 

Точки

1 Проектът осигурява подпомагане на чувствителни сектори в земеделието – плодове и зеленчуци, етерично маслини и медицински растения  

25

2 Проектът е за биологично производство на земеделски продукти

 

20
3 Проектът осигурява допълваща заетост

 

15
4 Проектът повишава енергийната ефективност на земеделското стопанство 10
5 Проектът въвежда иновации в земеделското стопанство

 

15
6 Проектът е с интегриран подход и допринася за насърчаване на кооперирането между производителите, включително за дейности свързани с опазване на околната среда и постигане на стандартите на ЕС 15
  Общо

 

100
Минимално допустимата оценка за качество на проектните предложения е – 10 точки.

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и по-висока оценка/и по следния критерий:

Ø  Крайната оценка по критерий „2. Проектът е за биологично производство на земеделски продукти“

При равен брой точки и по този критерий, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и по-висока оценка/и по следния критерий:

Ø  Крайната оценка по критерий „3.Проектът осигурява допълваща заетост“ – предимство получава кандидат, който е предложил разкриването на повече работни места

 

 

 1. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:

Лице за контакт:
Данка Милчева – изпълнителен директор, тел. 0884 459 599;

е-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg
адрес: гр.Главиница, обл.Силистра, ул.”Дунав” 13а

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

 • на сайта на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” – http://www.mig.glavinitsa.org./;

– на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

 1. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.1.2.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, СЛЕД НАНЕСЕНИ КОРЕКЦИИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ УО НА ОП РЧР, ПО МЯРКА 2.1 „СОЦИАЛНО-ТРУДОВА И ЗДРАВНА ИНТЕГРАЦИЯ“ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 Г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, СЛЕД НАНЕСЕНИ КОРЕКЦИИ ОТ УО НА ОП РЧР, ПО МЯРКА 2.1 „Социално-трудова и здравна интеграция“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Във връзка с предстоящия прием през 2019 г. на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по мярка  2.1 „Социално-трудова и здравна интеграция“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица:

Проект на пакет документи 2.1 „Социално-трудова и здравна интеграция“

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за Насоки, моля изпращайте в писмен вид на   e-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg

Срок за предложения  и становища  от заинтересовани лица е до: 04.03.2019 г.

Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Условия за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения. Обявата за прием, Условия за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на настоящия сайт.

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ СВЪРЗВАЩ ОБЩИНСКИЯ ЦЕНТЪР СИТОВО СЪС СЕЛАТА ИСКРА И НОВА ПОПИНА

ПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ СВЪРЗВАЩ ОБЩИНСКИЯ ЦЕНТЪР СИТОВО СЪС СЕЛАТА ИСКРА И НОВА ПОПИНА

Уважаеми дами и господа,
На 11.03.2019г. в заседателната зала на Общински съвет Ситово се проведе пресконференция за стартиране на строително монтажните и ремонтните работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път SLS1111 /II-21, Коларово-Силистра / Нова Попина-Искра-Ситово /III-216/ от км 0+000 до 9+800” по „Програма за развитието на селските райони 2014 – 2020 г.“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
На пресконференцията екипът по изпълнение на проекта запозна присъстващите с целите, дейностите, срока за изпълнение и стойността на договора за предоставената безвъзмездна финансова помощ. Гости на мероприятието бяха, депутата от ДПС г-н Рамадан Аталай, г-н Насуф Насуф – председател на областен съвет на ДПС, общински съветници, кметове от региона, граждани.
На 20.04.2018г. бе сключен договор между изпълнителния директор на ДФ,,Земеделие” и кмета на Община Ситово за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2.„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Размерът на отпуснатата финансова помощ е 5 373 923.88 лева /пет милиона триста седемдесет и три хиляди деветстотин двадесет и три лева и осемдесет и осем стотинки.
Церемонията по „Първа копка“ се проведе до билборда на проекта на разклона на с. Искра, непосредствено след приключване на пресконференцията.
Фирмата, която ще извърши строителството е ,,НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД гр. София.
Срокът на изпълнение на строителството е 240 календарни дни и се очаква обекта да бъде пуснат в експлоатация през месец ноември 2019г.

Покана на встъпителна пресконференция и церемония „Първа копка“ за стартиране на строително монтажните и ремонтните работи по проект

ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА СИТОВО

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим на встъпителна пресконференция и церемония „Първа копка“ за стартиране на строително монтажните и ремонтните работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път SLS1111 /II-21, Коларово-Силистра / Нова Попина-Искра-Ситово /III-216/ от км 0+000 до 9+800” по „Програма за развитието на селските райони 2014 – 2020 г.“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, която ще се проведе на 11.03.2019г. от 11.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Ситово. Церемонията по „Първа копка“ ще се проведе до билборда на проекта на  разклона на с. Искра непосредствено след приключване на пресконференцията.

По време на пресконференцията екипът по изпълнение на проекта ще Ви запознае с целите, дейностите, срока за изпълнение и стойността на договора за предоставената безвъзмездна финансова помощ.

Проектът „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път SLS1111 /II-21, Коларово-Силистра / Нова Попина-Искра-Ситово /III-216/ от км 0+000 до 9+800” по „Програма за развитието на селските райони 2014 – 2020г.“ се изпълнява по „Програма за развитието на селските райони 2014 – 2020г.“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура.

 

Вашето присъствие е важно за нас!

 

 

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 4.1.2. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ПО ТЕМАТИЧНА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“

О Б Я В А

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

Открива процедура за подбор на проектни предложения

за предОставяне на безвъзмездна финансова помощ ПО

МЯРКА 4.1.2„ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ПО ТЕМАТИЧНА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА“

 

Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.177 по мярка 4.1.2„Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

 

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони 2014 -2020г.

Мярка: 19 „Водено от общностите местно развитие“

 

Основната цел на процедурата:

Повишаване на жизнеспособността, ефективността и стабилността на малките земеделски стопанства на територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, чрез:

 • материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на икономическата устойчивост и производителността на стопанствата;
 • преструктуриране и развитие на наличните материални мощности;
 • въвеждането на нови технологии в производството и модернизация и на физическите активи в стопанствата;
 • насърчаване на доброто организиране на „хранителната верига“ и „късите вериги на доставка“, в т.ч. дейности за запазване качеството на продукцията и пред пазарната подготовка.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” – Мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

 

 1. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Земеделски стопани, регистрирани и осъществяващи дейност като ЗП на територията на МИГ, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро, измерен в стандартен производствен обеми производството им е в един от секторите „плодове и зеленчуци“, и/или „етерично-маслени и лекарствени култури“.

Уточнение: територията не попада в определението „необлагодетелстван район“ и затова не се включва сектор „животновъдство“.

Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.

Важно: Не се подпомагат бенефициенти одобрени по мярка 112 Създаване на млади фермери от ПРСР 2007-2013 г.

 

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/ /по образец към Насоките за кандидатстване/, доказващ подобряване на дейността на ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения БП.

 

 1. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

По подмярка 4.1.2. от Стратегията за ВОМР на МИГ ще се подпомагат материални и нематериални дълготрайни инвестиции, водещи до подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанството. Ще бъдат подкрепяни следните дейности:

 • Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;
 • Инвестиции в изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и оборудване за напояване/отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата;
 • Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
 • Инвестиции за съхранение и преработка на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;
 • Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
 • Инвестиции в недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските стопанства;
 • Инвестиции за подобряване на пред-пазарната подготовка или съхранение на продукцията (оборудване за почистване, сортиране, пакетиране на продукцията и сгради за специализирано съхранение и обработка; осигуряване на вентилация, изолация и охлаждане);
 • Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 • Инвестиции за производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства;
 • Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за съответните.

Приоритет по тази подмярка ще бъде даван на стопанства от секторите:

 • Плодове и зеленчуци;
 • Биологично производство;
 • Инвестиции в енергийна ефективност, опазване на околната среда и иновации.
 1. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

Допустими разходи за материални инвестиции:

 1. Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
 2. Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
 3. Закупуване на косачки, закупуване на дробилки (прикачен инвентар), закупуване на преносими сушилни и др.;

Допустими нематериални разходи:

 1. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта.
 2. 5. разходите за разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ),извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейности по проекта до изплащане на помощта, не следва да надхвърлят 5 % от стойността на допустимите разходи.
 3. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
 4. Разходите за достигане съответствие с международни признати стандарти.

5.ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Настоящата обява предвижда два срока на кандидатстване:

Първи прием:

Начален срок за прием на проектни предложения от 01.02.2019 г.

Краен срок за прием на проектни предложения: до 17.00 часа на 01.04.2019 г.

Втори прием: /в случай, че са налични остатъчни средства от първи краен срок за подаване на проектни предложения/

Начален срок за прием на проектни предложения: от 02.05.2019 г.

Краен срок за прием на проектни предложения: до 17.00 часа на 03.06.2019 г.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

 1. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Бюджетът по настоящата процедура е: 201 500 лева.

 

 1. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПРОЕКТ

Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 2 445 лева, или левовата равностойност на 1250 евро.

Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 48 895 лева, или левовата равностойност на 25 000 евро.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект – 1467.00 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект – 39 116.00 лв.

Интензитетът на финансовата помощ е в размер до 60 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;

Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 %, като максималното комбинирано подпомагане не може да надхвърля 80%, в следните случаи:

 • • За проекти представени от млади селскостопански производители – 10 %;;
 • • За колективни инвестиции или интегрирани проекти, които включват подпомагане в рамките на повече от една мярка – 10 %;
 • • За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност – 10 %;
 • • Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени– 10 %;.

 

 1. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:
 

 

Критерии за избор

 

Точки

1 Проектът осигурява подпомагане на чувствителни сектори в земеделието – плодове и зеленчуци, етерично маслини и медицински растения  

25

2 Проектът е за биологично производство на земеделски продукти

 

20
3 Проектът осигурява допълваща заетост

 

15
4 Проектът повишава енергийната ефективност на земеделското стопанство 10
5 Проектът въвежда иновации в земеделското стопанство

 

15
6 Проектът е с интегриран подход и допринася за насърчаване на кооперирането между производителите, включително за дейности свързани с опазване на околната среда и постигане на стандартите на ЕС 15
  Общо

 

100
Минимално допустимата оценка за качество на проектните предложения е – 10 точки.

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и по-висока оценка/и по следния критерий:

Ø  Крайната оценка по критерий „2. Проектът е за биологично производство на земеделски продукти“

При равен брой точки и по този критерий, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и по-висока оценка/и по следния критерий:

Ø  Крайната оценка по критерий „3.Проектът осигурява допълваща заетост“ – предимство получава кандидат, който е предложил разкриването на повече работни места

 

 

 1. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:

Лице за контакт:
Данка Милчева – изпълнителен директор, тел. 0884 459 599;

е-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg
адрес: гр.Главиница, обл.Силистра, ул.”Дунав” 13а

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

 • на сайта на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” – http://www.mig.glavinitsa.org./;

– на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

 1. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.1.2.

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“

О Б Я В А

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“

Открива процедура за подбор на проектни предложения

за предoставяне на безвъзмездна финансова помощ по

Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

 

Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.165 по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г.

Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

Основната цел на процедурата:

Мярка 4.1.от СВОМР цели подпомагане на местни проекти, които водят до: подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство, повишаване конкурентоспособността на земеделието като традиционен отрасъл на територията на МИГ; по-пълноценно оползотворяване на природо-географския потенциал подобряване на ефективността и условията за селскостопанска дейност чрез:

– подпомагане на нови производства, които са свързани с иновации;

– подкрепа на земеделските стопанства в чувствителните сектори – „млечно животновъдство“, „плодове и зеленчуци”, „етерично-маслени и медицински култури”, и осигуряващи заетост;

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” – Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

 1. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Допустими кандидати по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. са:

 1. земеделски стопани;
 2. признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г. За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по ТЗ и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица, извън посочените в т.1., които отговарят на условията:

– Кандидатите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на община Главиница или община Ситово;

– Кандидатите следва да представят бизнес план /съгласно образец, приложение, към Насоките за кандидатстване по мярката/, доказващ подобряване на дейността на ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности. БП съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5-годишен период, а в случаите на инвестиции за създаване на трайни насаждения или извършване на строително-монтажни работи – за 10-годишен период/.

– Критериите за допустимост по отношение на минимален СПО от 8000 евро и доказване на доход от земеделска дейност за юридическите лица не се прилагат за кандидати с проекти в селски райони, създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично – маслени и медицински култури” и производство на технически култури.

– Земеделските стопани по т. 1 към датата на подаване на заявлението за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:

 1. да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ;
 2. минималният стандартен производствен обем /СПО/ на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро;
 3. ако са юридически лица, трябва да са: а) получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ; б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите.

– Подпомагат се кандидати, които отговарят на следните условия:

 1. нямат изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд „Земеделие“;
 2. нямат други изискуеми публични задължения към държавата;
 3. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
 4. не са в производство по ликвидация

Изискванията по т. 3 и 4 не се отнасят за кандидати физически лица и кандидати, регистрирани по Закона за вероизповеданията, а по т. 4 – за кандидати еднолични търговци.

 1. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Допустими са проекти с включени в тях дейности, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

 1. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; и/или
 2. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; и/или
 3. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци; и/или
 4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или

5.подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; и/или

 1. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; и/или
 2. осигуряване на възможности за производство на биологични земеделски продукти.
 1. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
 2. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;
 3. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
 4. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, вкл. десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
 5. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС съгласно Приложение / към Насоките за кандидатстване по мярката /, вкл. чрез финансов лизинг;
 6. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, вкл. чрез финансов лизинг;
 7. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС- за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани;
 8. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
 9. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията съгл. Приложение / към Насоките за кандидатстване по мярката /;
 10. закупуване, вкл. чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;
 11. разходи за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови напоителни системи и оборудване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата, водовземни съоръжения, вкл. кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, вкл. нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата, и др.;
 12. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;
 13. закупуване на софтуер, вкл. чрез финансов лизинг;
 14. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 15. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 13, като допустимите разходи за проектиране се изчисляват върху допустимите разходи за проектирания обект.
 16. 15. разходите за разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ),извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейности по проекта до изплащане на помощта, не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

5.ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Настоящата обява предвижда два срока на кандидатстване:

Първи прием:

Начален срок за прием на проектни предложения: от 01.02.2019 г..

Краен срок за прием на проектни предложения: 17.00 часа на 01.04.2019 г.

Втори прием: /в случай, че са налични остатъчни средства от първи краен срок за подаване    на проектни предложения/

Начален срок за прием на проектни предложения:от 02.05.2019 г.

Краен срок за прием на проектни предложения: до 17.00 часа на 03.06.2019 г.

 

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 1. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Бюджетът по настоящата процедура е: 330 500 лева.

 1. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТ

Минимален размер на допустимите разходи за проект: левовата равностойност на 5 000 евро – 9779 лева
Максимален размер на допустимите разходи за проект: левовата равностойност на 200 000 евро – 391 160 лева

Размер на финансовата помощ:

Не повече от левовата равностойност на 50 000 евро за един проект – 97 970 лева.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект – 4889,50 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект – 97 970.00 лв.


Интензитет на финансовата помощ:

От 50% до 70% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта.

 

 1. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:
Критерии за избор Точки
1 Проектът осигурява подпомагане на чувствителни сектори в земеделието –   млечно животновъдство, производство на плодове и зеленчуци, етерично маслени и медицински растения 25
2 Проектът е за биологично земеделско производство. 20
3 Изпълнението на проекта води до осигуряване на допълнителна заетост в стопанствата 10
4 Проектът е на млад фермер, който е получил подкрепа за създаване на стопанства на млади фермери и полупазарни стопанства (малки стопанства) през периода 2007 – 2013 и периода 2014 – 2020 и не е получавал подпомагане по Програмата за инвестиционни дейности по мерки 121 и 4.1, с цел осигуряване на приемственост в селското стопанство. 10
5 Проектът повишава енергийната ефективност на стопанството 5
6 Проектът въвежда иновации в земеделското стопанство 15
7 Проектът е с интегриран подход и допринася за насърчаване на кооперирането между производителите, включително за дейности свързани с опазване на околната среда и постигане на стандартите на ЕС. 15
Общо 100
       За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 10 т.

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и по-висока оценка/и по следния критерий:

Ø  Крайната оценка по критерий „2. Проектът е за биологично земеделско производство“

При равен брой точки и по този критерий, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и по-висока оценка/и по следния критерий:

Ø  Крайната оценка по критерий „3. Изпълнението на проекта води до осигуряване на допълнителна           заетост в стопанствата“ – предимство получава кандидат, който е предложил разкриването на повече работни места


 1. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:

Лице за контакт:
Данка Милчева – Изпълнителен директор, тел. 0884 459 599;

е-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg
адрес: гр.Главиница, обл.Силистра, ул.”Дунав” 13а

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

 • на сайта на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” – http://www.mig.glavinitsa.org./;

– на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

 1. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.1.

Покана – Управителният съвет на Сдружението свиква Общо събрание на 12.02.2019 г. /Вторник/ от 16.00 часа в сградата на Община Главиница

zaglavna logo1

П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ

„МИГ ГАВИНИЦА – СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

     На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 34, ал. 1 от Устава на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, и във връзка с решение на УС от 30.01.2019 г. Управителният съвет на Сдружението свиква Общо събрание на 12.02.2019 г. от 16.00 часа в сградата на Община Главиница, с адрес: гр. Главиница,   ул. Витоша, № 44, ет. 4,   /заседателна зала/, при следния

Дневен ред:

 1. Одобрение на Годишния доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) – подмярка 19.2 „ Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа за 2018 г.
 1. Одобрение на Годишен финансов отчет и Доклад за дейността на УС, и Сдружение МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа за 2018 г.
 1. Обсъждане и вземане на Решение за определяне на представители сред членовете на Общото събрание, които да участват като оценители в Комисия за подбор на проектни предложения по мерки от СВОМР на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“

На основаниe Чл. 35. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението или техни пълномощници.

            (2) Ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред, на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.       

                                                                  

                                                                                  От   Управителния съвет

                                                                                    30.01.2019 година

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“

О Б Я В А

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“

Открива процедура за подбор на проектни предложения

за предОставяне на безвъзмездна финансова помощ ПО

„Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

 

 

Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.159 по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

 

Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г.

 

Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 

Основната цел на процедурата:

Основната цел е: да допринесе за преодоляване на изостаналостта и териториалния дисбаланс, да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и подобряване на условията и средата за икономическото развитие на територията на МИГ.

Мярка 7.2. от СВОМР отговаря за заявените потребности на местната общност от създаване, развитие или подобряване на състоянието на местната инфраструктура като среда за живот, труд и икономически дейности на населението.Публичните инвестиции по мярката са планирани с цел подобряване на облика и физическата среда в част от населените места, ограничаване обезлюдяването на територията, намаляването на риска от социално изключване и подобряване на качеството на живот. Подмярката предоставя подкрепа за инвестиции в обществени сгради с образователно, историческо, културно и социално предназначение, както и прилежащите им пространства, зелени площи за обществено ползване, улици, тротоари, площади и улично осветление в населените места на територията на МИГ. Чрез инвестициите в образователна инфраструктура се улеснява достъпа и качеството на предоставяното образование и се намалява броя на преждевременно напусналите процеса на обучение. Чрез инвестиции в културната инфраструктура се създават нови възможности за оживление на селата и територията. Подкрепата за инвестиции в малка по размер инфраструктура създава основни услуги на населението в селския район.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” – Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

 

 1. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

По мярка 7.2. допустими кандидати са :

 • Община Главиница и Община Ситово;
 • Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната инфраструктура и културния живот;
 • Читалища за дейности, свързани с културния живот;
 • Кандидатите трябва да имат седалище на територията на община Главиница или община Ситово.
 1. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Допустими са само дейности на територията на МИГ за:

По мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ се предоставя финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:

 1. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;
 2. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях;
 3. 3. изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение;
 4. 4. изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства;
 5. 5. реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност.;
 6. 6. изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
 7. 7. реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.
 1. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
 2. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;
 3. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях;
 4. изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение;
 5. изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства;
 6. реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност.;
 7. изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
 8. реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони
 9. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, 2 и 3.
 10. 9. разходи, за разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ „разходи-ползи” (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързвани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта, не следва да надхвърля 5 на сто от стойността от допустимите разходи.

 

5.ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Настоящата обява предвижда два срока на кандидатстване:

 

Първи прием:

Начален срок за прием на проектни предложения: от 28.01.2019 г.

Краен срок за прием на проектни предложения: до 17.00 часа на 05.03.2019 г.

Втори прием: /в случай, че са налични остатъчни средства от първи краен срок за подаване    на проектни предложения/

Начален срок за прием на проектни предложения:от 17.04.2019 г.

Краен срок за прием на проектни предложения: до 17.00 часа на 27.05.2019 г.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

 1. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Бюджетът по настоящата процедура е: 660 000 лева.

 

 1. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТ

Минимален размер на допустимите разходи за проект: левовата равностойност на 5 000 евро – 9779 лева
Максимален размер на допустимите разходи за проект: левовата равностойност на 200 000 евро – 391 160 лева

Размер на финансовата помощ: Не повече от левовата равностойност на 100 000 евро за един проект – 195 580 лева

Интензитет на финансовата помощ: До 100% от допустимите разходи.

 • Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.

Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, се определя въз основа на анализ „разходи – ползи“ (финансов анализ), с изключение на случаите за проекти, по които размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро, и за проекти за изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

 • Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, установени въз основа на анализ „разходи – ползи“ (финансов анализ), но общият размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро.
 • Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ, определен въз основа на анализ „разходи – ползи“ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

 

 1. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:
Критерии за избор Точки
1 Проектът се реализира в населено място извън общинския център 15
2 Проектът се реализира в град/село център на община 5
3 Проектът е с обхват на дейностите повече от едно населено място 10
4 Проектът предвижда изпълнение на мерки за енергийна ефективност 15
5 Проектът включва подобряване на социална или образователна инфраструктура на територията 15
6 Проектът е ориентиран към създаване на нови услуги за населението 15
7 Проектът включва повече от един вид от допустимите дейности 15
8 Проектът включва създаване на достъпна среда за хора с увреждания 10
Общо 100
За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 10 т.

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и по-висока оценка/и по следния критерий:

Ø  Крайната оценка по критерий „1. Проектът се реализира в населено място извън общинския център“

 

 1. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:

Лице за контакт:
Данка Милчева – изпълнителен директор, тел. 0884 459 599;

е-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg
адрес: гр.Главиница, обл.Силистра, ул.”Дунав” 13а

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

 • на сайта на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”– www.mig.glavinitsa-sitovo.org.;

– на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

 

 1. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

 

 

 ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 7.2