Проект на заповед за обявяване на Защитена зона BG0000169 “Лудогорие-Сребърна” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000169 „Лудогорие – Сребърна“.

Защитената зона е разположена в землищата на гр. Алфатар, община Алфатар, област Силистра, с. Айдемир, с. Бабук, с. Брадвари, с. Йорданово, с. Казимир, с. Калипетрово, с. Полковник Ламбриново, с. Професор Иширково, с. Смилец, с. Сребърна, с. Сърпово, с. Ценович, община Силистра, област Силистра, с. Ястребна, с. Ситово, с. Слатина, община Ситово, област Силистра.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите – https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Русе (гр. Русе 7000, „Придунавски булевард“ № 20, п.к. 26).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Приложения към проект на Заповед:

 1.  Karta_BG0000169_1
 2.  Karta_BG0000169_2
 3.  Karta_BG0000169_3
 4.  Karta_BG0000169_4
 5.  Karta_BG0000169_5
 6.  Karta_BG0000169_6
 7.  Karta_BG0000169_obshta
 8.  Pr_zap_ZZ_BG0000169_Ludogorie_Sreburna
 9.  Prilojenie_Kr_BG0000169

Обява за прием на заявления по „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

                            ______________________________________________________

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

 

ОБЩИНА СИТОВО ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

По Операция „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

BG05FMOP001-5.001

 

     Община Ситово ще кандидатства по Операция „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ BG05FMOP001-5.001. С цел осигуряване на непрекъснатост на услугата и изискванията на програмата обявява прием на заявления на кандидати за потребители за получаване на топъл обяд. Услугата ще се предоставя в периода от 01.01.2021 г. до 27.04.2021 г.

 Допустими целеви групи са:

 • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
 • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
 • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

     Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите целеви групи ще бъде потвърждавана от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Силистра.

     Всеки желаещ следва да представи попълнено Приложение № 2  Заявление – декларация и Приложение № 20 Декларация за разкриване на данъчна и осигурителна информация.

     Документите ще се приемат в сградата на СПОХ „Независим живот“ с.Ситово ул.“Трети март“№73

      от 15.12.2020 г. до 17.00 часа на 21.12.2020 г.

     За повече информация може да позвъните на телефон 0886 00 23 88

Приложение № 2 – ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

Приложение №20–Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация

Покана за публично обсъждане на Проект за бюджет на община Ситово за 2021 г.

ОБЩИНА СИТОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
ПОКАНА

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на Община Ситово. Кметът на Община Ситово К А Н И неприсъствено всички жители и заинтересовани лица, ръководители на фирми, НПО, общински съветници, кметове и кметски наместници на населените места в община Ситово на публично обсъждане на ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СИТОВО ЗА 2021 ГОДИНА. Във връзка с обявените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 27.11.2020 г. до 31.01.2021 г., съгласно заповед № РД-01-675/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, молим Вашите мнения, препоръки и предложения по проекта на бюджета за 2021 г., да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес [email protected] от 8.30 до 17.00 часа в работните дни, най-късно до 04.12.2020 година. За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от Кмета на общината за разглеждане от Общинския съвет. Материалите са публикувани на интернет страницата на общината: www.sitovo.bg; в раздел Администрация ““, секция Бюджет ““, както следва:

1. Проект на Бюджет на Община Ситово за 202 1 година
2. Проект на бюджетната прогноза за местните дейности за периода от 2020 до 2023 година.

СЕЗГИН АЛИИБРЯМ
КМЕТ НА ОБЩИНА СИТОВО