СЪОБЩЕНИЕ

Заради усложнената  епидемична обстановка съгласно Решение от 13.03.2020 година на НС на Република България с което е обявено извънредно положение, както и цел опазване на гражданите, заседанието на комисиите, както и насроченото заседание на Общински съвет – Ситово ще са закрити за гражданите.

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ “МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

 

zaglavna logo1

 

О Б Я В А

         за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа

 

Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.362 по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти “.

Програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Основна цел на мярката е: Модернизиране на преработващи предприятия с цел производство на качествени местни храни и  продукти, създаване на работни места и стимулиране на предприятията да подобрят ефективността и конкурентоспособността си; насърчаване на  пазарните взаимодействия между земеделските производители и преработвaтелите на земеделска продукция на територията на МИГ. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 • Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:

„МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа” – Мярка 4.2Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти “

 • Допустими кандидати по Мярка 2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“:
 • Регистрирани земеделски стопани, съгласно Наредба № 3 от 1999 г., чийто минимален стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е по-голям от левовата равностойност на 8000 евро.
 • Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. “Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014 – 2020 г.
 • Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.
 • Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и да имат седалище на територията на община Главиница или община Ситово, или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на община Главиница или община Ситово
 • Проекти, представени от кандидати, неотговарящи на тези условия ще бъдат отхвърлени като недопустими по стратегията за ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”
 • Дейности, допустими за финансиране:
Допустими са само дейности на територията на МИГ, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

1.    внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или

2.    внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или

3.     намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или

4.    постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или

5.    подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или

6.    опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или

7.    подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или

8.    подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или

9.    подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или

10.     подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Дейностите по проекта са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.

 • Допустими разходи:
 • Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:
 • мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
 • месо и месни продукти;
 • плодове и зеленчуци, включително гъби;
 • пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
 • зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
 • растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
 • технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
 • готови храни за селскостопански животни (фуражи);
 • гроздова мъст, вино и оцет.

2. Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции и за производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти при спазване на изискванията по чл. 26 и при условие, че енергията ще се използва за собствено потребление, свързано с дейностите, попадащи в някои от секторите по т. 1.

3. Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда.

4. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;

в) опазването на околната среда включително намаляване на вредните емисии и отпадъци;

г) подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд;

д) подобряване на енергийната ефективност в предприятията и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните.

5. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности.

6. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на МИГ.

7. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието.

8. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг.

9. Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза за постигане на съответствие с Регламент /ЕО/№ 853/2004 /чл. 10, § 3, Приложение III, Глава II и Директива 93/119/ЕС/22.12.1993 г. за защита на животните при клане и Наредба № 4 от 2014 г. за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара, включително чрез финансов лизинг.

10. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата.

11. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг.

12. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

13. Общи разходи за  предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта.

Продуктите от допустимите за финансова помощ сектори по т. 1, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, трябва да са описани в приложение № I по чл. 38 от Договора за функционирането на Европейския съюз, наричано по-нататък „приложение № I от Договора”, и в приложение към Условията за кандидатстване по мярката.

Съответствието на проектите със секторите по т. 1 се определя въз основа на селскостопанските продукти, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, технологията на производство и получените крайни продукти.

Съгласно Указания за прием на проекти подавани по стратегиите за ВОМР (утвърдени със Заповед №РД 09-828/04.09.2018г., на Министъра на земеделието, храните и горите), общите разходи свързани с консултации (разработване на бизнес план, включващ продпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета документи, и консултантските услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта) не следва да надхвърлят 5 на сто от допустимите разходи. Разходите за  предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта общо не могат да надвишават 12 на сто от стойността на допустимите инвестиционни разходи, включени в т. 2 – 12.

 • Период на прием и място за подаване на проектни предложения:

Настоящата процедура е с един краен срок за кандидатстване:

Начало на прием: 28.02.2020 г.

Краен срок на прием: 03.04.2020 г.17:30 часа

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 • Бюджет на приема

Общият финансов ресурс по процедурата е 206 000,00 лева.

 • Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е  9 779,00 лева

Максималната стойност на общите допустими разходи за един проект е 391 160,00 лева

Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 4889,50 лева Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 117,348 лева

Интензитет на финансовата помощ: До 50% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта.

Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

 • Критерии за подбор на проектните предложения и тяхната тежест:
Критерии за избор Точки
1 Проектът насърчава кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятия от хранително – преработвателната промишленост на територията на МИГ 30
2 Проектът е за инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене на продукти, произвеждани на територията на МИГ 15
3 Проектът е свързан  с внедряване на иновации 10
4 Проектът е за преработка на биологични продукти 5
5 С проекта се въвеждат нови процеси и технологии, целящи опазването на околната среда. 10
6 Проектът насърчава заетостта чрез разкриването на – минимум

1 ново работно място и запазване на съществуващи работни места

30
Общо 100

 

 • Ранкиране при липса на финансов ресурс:

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред, и ще се дава предимство на проекта/ите, получил по-висока оценка/и по следния критерий:

 • Крайна оценка по критерий 6: „Проектът насърчава заетостта чрез разкриването на – минимум 1 ново работно място и запазване на съществуващи работни места” – предимство получава кандидат, който е предложил разкриването на повече работни места
 • Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

За контакти:

Данка Милчева – Изпълнителен директор на МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”;

Информация и консултации по процедурата може да получите всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в офиса на МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” на адрес: гр.Главиница, ул.“Дунав” № 13 А , тел.: 088 445 9599

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: [email protected]

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

– на сайта на сдружение МИГ „Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“: https://www.mig.glavinitsa-sitovo.org/bg/

– на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

 • Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.2.

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 7.5. „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ “МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

zaglavna logo1

 

О Б Я В А

за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”

 

 Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.363 по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020 г.

Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Основна цел на процедурата: Оползотворяване на туристическите ресурси на територията на МИГ, посредством подкрепа за инфраструктура за отдих, местен туризъм, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура за публично ползване. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 • Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:

„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа ” – мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

 • Допустими кандидати:
 • Община Главиница;
 • Община Ситово;
 • Юридически лица с нестопанска цел.

Кандидатите трябва да имат седалище на територията на Община Главиница или община Ситово.

 • Дейности, допустими за финансиране:

Допустими са само дейности на територията на МИГ за:

 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).
 • Допустими разходи:
 • Изграждане, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
 • Закупуване или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
 • Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;
 • Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите по т. „3“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „1“, „2“ и „4“.Разходи за разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5 на сто от сумата на разходите по т. „1“, „2“ и „4“.

 • Период на прием и място за подаване на проектни предложения:

Настоящата процедура е с един краен срок за кандидатстване:

Начало на прием: 28.02.2020 г.

Краен срок на прием: 03.04.2020 г.17:30 часа

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 • Бюджет на приема

Общият финансов ресурс по процедурата е 117 350,00 лева.

 • Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
 • Минимален размер на допустимите разходи за проект – 19 558,00 лева
 • Максимален размер на допустимите разходи за проект – 391 160,00 лева
 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 19 558,00 лева
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 97 790,00 лева

 Интензитет на финансовата помощ:

До 100% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта:

 • Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи;
 • Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, се определя въз основа на анализ „разходи – ползи” (финансов анализ), с изключение на случаите за проекти, по които размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро:
 • Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, установени въз основа на анализ „разходи – ползи” (финансов анализ), но общият размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро:
 • Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ, определен въз основа на анализ „разходи – ползи“ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.
 • Критерии за подбор на проектните предложения и тяхната тежест:
Критерии за избор на проекти Точки
1. Проектът има иновативен характер за територията на МИГ 20
2. Проектът насърчава популяризирането на местни природни забележителности 15
3. Проектът насърчава популяризирането на местното културно-историческо наследство 15
4. Проектът включва създаване на достъпна среда за хора с увреждания 10
5. Проектът включва създаване съоръжения за безопасност на ползвателите 10
6. Проектът подобрява информационната обезпеченост на туризма на територията на МИГ 10
7. Проектът, осигурява подобряване на околната среда и постига екологичен ефект и въздействие. 20
ОБЩО 100

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 10 т.

 • Ранкиране при липса на финансов ресурс:

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред, и ще се дава предимство на проекта/ите, получил по-висока оценка/и по следния критерий: 2.„Проектът насърчава популяризирането на местни природни забележителности“.

При равен брой точки и по този критерий, проектите ще бъдат подреждани в низходящ реди ще се дава предимство на проекта/ите, получил по-висока оценка/и по следния критерий: 7.„Проектът, осигурява подобряване на околната среда и постига екологичен ефект и въздействие“

 • Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

За контакти:

Данка Милчева – Изпълнителен директор на МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”;

Информация и консултации по процедурата може да получите всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа в офиса на МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” на адрес: гр.Главиница, ул.“Дунав” № 13 А , тел.: 088 445 9599

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: [email protected]

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

– на сайта на сдружение МИГ „Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“: https://www.mig.glavinitsa-sitovo.org/bg/

– на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

 • Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 7.5.

Проект на стратегията за управление на общинската собственост за мандат 2019-2023 г.

Уважаеми граждани,

Публикуваме Ви проект на Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2019 – 2023 г. на Община Ситово за обществено обсъждане.

Моля предлагайте Ваши предложения и мнения в деловодството на Община Ситово, стая № 37, с. Ситово, ул. „Трети март” № 72.

Стратегия

ОБЩИНА СИТОВО ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

Наредбата за включване в механизма лична помощ влезе в сила след обнародването й в Държавен вестник на 5 юли. Нормативният акт е разработен в изпълнение на чл. 17 от Закона за личната помощ. С наредбата се урежда редът за предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението по предоставянето на механизма лична помощ и последващи оценки на изпълнението. Регламентира се и сключването, изменението и прекратяването на споразумението за предоставяне и ползване на лична помощ между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ, както и изпълнение на трудовите правоотношения при спазване на изискванията на трудовото законодателство.

До 31 декември 2020 г. право за включване в механизма за лична помощ имат:

 1. хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
 2. децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
 3. децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания с 90 и над 90% степен на увреждане, се дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ от 930 лв., която то получава по Закона за семейни помощи за деца, да се превежда от Агенцията за социално подпомагане на кмета на съответната община, която съгласно закона е доставчик на лична помощ. Конкретната сума се изчислява на база на определения брой часове лична помощ, умножена по часовата ставка за положения труд от асистентите. Превеждането на средствата става след определяне на асистент на детето и сключването на трудов договор с него.

В случай, че ползвател на лична помощ е пълнолетен човек с увреждане с 90 и над 90% степен на увреждане и с право на добавка за чужда помощ, заявителят за ползване на лична помощ трябва да даде съгласие същата добавка, която е в размер на 75% от социалната пенсия за старост, да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Въз основа на това съгласие АСП ще превежда получените средства на кмета на общината, която ще е доставчик на лична помощ.

ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЛИЧНА ПОМОЩ

Човек с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“- Силистра, може да заяви предоставянето на механизма лична помощ.

Заявлението – декларация (по образец) се подава в Община Ситово, ул. „Трети март“ № 72, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 часа, лично или чрез упълномощено от него лице до кмета на общината по настоящ адрес.

В заявлението човекът с увреждане декларира, че няма да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности за периода, през който ще му бъде осигурена лична помощ. Човекът с увреждане може да избере асистент, който да го обслужва. В случай, че той не е направил това, общината, която е доставчик на лична помощ, може да предложи асистент.

Към заявлението се прилагат направлението с определения брой часове лична помощ и документ за самоличност на човека с увреждане (за справка) или на неговия законен представител (за справка).

АСИСТЕНТИ

Асистент може да бъде всяко лице, което не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ. Няма доходен критерий за назначаване на личен асистент.

Кандидатът за асистент подава до Кмета на Община Ситово заявление по образец към което прилага:

 1. Документ за самоличност (за справка)
 2. Автобиография;
 3. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор (по образец);
 4. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ (по образец).
 5. По преценка кандидатът за асистент може да представи копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение по операция „Алтернативи“ по ОП РЧР 2007-2013 г., и/или проект „Нови възможности за грижа“ по ОП РЧР 2014-2020 г. и/или други програми и проекти.

В заявлението всеки кандидат може да изрази предпочитанията си относно лицето с увреждане, за което желае да полага грижи като асистент.

Заявлението (по образец) се подава в Община Ситово, ул. „Трети март“ № 72, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 часа.

С всеки кандидат ще бъде извършено събеседване и ще бъде вписан в списъка на кандидатите за асистенти в общината.

Реалното предоставяне на лична помощ за хората с увреждания започна от 01 септември 2019 г. За целта желаещите да бъдат включени от тази дата и не са подали заявления за изготвяне на индивидуална оценка в Дирекция „Социално подпомагане“ – Ловеч е необходимо да го направят своевременно!

Заявления за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и за включване в механизма лична помощ могат да се подават и след тази дата.

Образци на заявленията може да получите в Община Ситово или да изтеглите от сайта на Община Ситово.

Файлове:

Приложение №1

Приложение №4

Декларация асистент

Декларация асистент ЗЗДН