Общинска администрация Ситово уведомява населението

Общинска администрация Ситово уведомява населението и собствениците на пчелни семейства, че на 10 юли 2019 г. беше проведено авиационно третиране против комари на територията на Общината. Третирането започна в 5,00 ч. и завърши в 7,40 ч.

Авиационно пръскане против комари

Общинска администрация Ситово съобщава на населението и собствениците на пчелни семейства, че на 08, 09 и 10 юли 2019 г. от 05.00 до 10.00 часа ще проведе авиационно третиране против комари на залесените площи около населените места от общината и крайбрежната ивица на р. Дунав.

Ще бъдат използвани препаратите „Микрозин“ и „Ротрин 200ЕК„.

Събиране на оферти на основание чл. 44 от ЗОП-„Пазарни консултации”

Изх. № 012 от 01.07.2019 г.

ОБЯВА
ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл.44 от ЗОП-„Пазарни консултации”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с подготовка на проектно предложение „Зад нас е паметта на предците ни, пред нас са очите на децата ни” на НЧ „Димитър И. Полянов – 1870”, с. Гарван, община Ситово, област Силистра, с което да се кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по открита процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.209 по мярка 19.05 „Проучване, съхраняване и оползавторяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Главиница и Ситово Крайдунавска Добруджа” и чл. 44 от Закона за обществени поръчки, с настоящата обява провеждаме пазарни консултации за събиране на индикативни оферти за:
• закупуване на автентични фолклорни костюми-мъжки и женски носии – 22 броя и
• озвучителна (2 броя тонколони със стойки, 1 бр усилвател, 1 брой пулт, комплект кабелни микрофони със стойки – 1 бр, включващ 3 микрофона, 3 стойки и 1 куфар, безжични вокални микрофони – 1 брой, кабели), мултимедийна (1 брой проектор) и копирна (мултифункционално лазерно устройство) техника в едно с окабеляване, монтаж и настройка и обучение на персонала;
• изработване на рекламни и информационни материали, включващи: книжка „Хлябът на баба” – 100 бр; Книжка „Минало и настояще“ – 150 години НЧ „Д. И.Полянов – 1870 – 100 бр, стикери – 20 броя, информационни табела за стена – 1 брой; информационна табела със стойка – 1 брой и филм-визитка видеоклип с продължителност 15 минути – 1 брой.
Оферираната цена по всяка една позиция трябва да включва цена на вложените материали и труд.
Изработването на всяко изделие от националните костюми ще става по индивидуалните размери на самодейците, които ще бъдат взети от изпълнителя на място в сградата на читалището по предварително съгласуван график.
І. Срок за получаване на офертите 25 работни дни включително от публикуване на обявата. Краен срок за получаване на офертите до 13,00 часа на 02.08.2019 г. на адрес: с. Гарван, община Ситово, област Силистра, ул. Първа № 14 в канцеларията на читалището.
ІІ. Прогнозна стойност:
• за закупуване на автентични фолклорни костюми-мъжки и дамски носии – до 10 000 лева с ДДС;
• за закупуване на озвучителна,
мултимедийна и копирна техника – до 7000 лева с ДДС
• за изработване на рекламни и информационни материали – до 7000. лева с ДДС
ІІІ. Съдържание на офертата:
Вашата оферта задължително трябва да съдържа:
• пълно наименование на оферента, седалище и адрес на управление, контактна информация;
• дата на издаване на офертата;
• срок на валидност на офертата;
• предложение, съответстващо на техническата спецификация на възложителя, посочена в настоящото запитване и формулярите към него;
• крайна цена с включен данък добавена стойност,стойността на ДДС и цената без ДДС, както и единични цени за всеки актив;
• подпис на представляващия оферента и печат на участника.
ІV. Други изисквания
• офертата да бъде представена в оригинал и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде изготвена на официална бланка на оферента, подписана и подпечатана и да се изпрати на посочения адрес по пощата, с куриер или представена на ръка. При изпращане на документите чрез поща или по куриер за дата на входиране на офертата се приема датата на полумаване на документите в канцеларията на читалището, а не датата на изпращане на документите по пощенско клеймо.
• необходимо е да ни информирате дали оферента е регистриран в Търговския регистър, което е задължително условие на финансиращия орган- Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. Ако оферентът е чуждестранно лице, следва да представи документ за правосубектност съгласно националното му законодателство.

Приложения:
Приложение 11_ Запитване за оферта за костюми
Приложение 11_ Запитване за оферта за оборудване
Приложение 11_ Запитване за оферта за рекламни и информационни материали
техническа спецификация носии
техническа спецификация рекламни и информационни материали
техническа спецификация техника

В.Н.: п
Председател на Народно читалище
„Димитър Иванов Полянов – 1870”
с. Гарван, община Ситово, област Силистра

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

О Б Я В А

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО

МЯРКА 19.05. „ПРОУЧВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ГЛАВИНИЦА И СИТОВО “

Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.209 по Мярка 19.05. „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово “

Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г.

Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Основната цел на процедурата:

Целите на мярката са насочени към развитието и популяризирането на природните ресурси и културно-историческото наследство на територията на общините Главиница и Ситово. Ще се насърчи създаването на партньорства и постигане на сътрудничество между местни организации за изпълнение на дейности в областта на опазване и възстановяване на природните ресурси, съхраняване, приемственост и популяризиране на образци на материалното и нематериално културно наследство, организиране на тематични акции и събития, насочени към активизиране на местната общност и популяризиране на проектите.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР
„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” – Мярка 19.05. „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово “

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
Допустими кандидати по мярка 19.05 „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово“, финансирана по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. са:

Община Главиница;
–––––––––––––––––––––www.eufunds.bg––––––––––––––––––––– ПРОЕКТ: Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа”, съгласно Допълнително споразумение №РД 50-34 от 29.11.18 г. към Споразумение №РД 50-34 от 20.04.18 г., гр. Главиница, обл. Силистра, ул. „Дунав” 13а, тел: 0884 459 599, факс: 08636 2258,

e-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg , www.mig.glavinitsa-sitovo.org

Община Ситово;
Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
Читалища, вписани по Закона за народните читалища;
Юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите;
Кандидатите трябва да имат седалище на територията на Община Главиница или община Ситово.
ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ
1. Изготвяне на проучвания и планове за опазване, реставрация, рехабилитация, защита и управление на места по НАТУРА 2000 или други места с висока природна стойност (пейзаж, екологична, геоложка и геоморфоложка), както и с културна, археологическа и архитектурна стойности.
Подготовка и прилагане на програми за информиране за проблемите на околната среда и устойчивото развитие.
Инвестиции, свързани с поддръжката, възстановяването и подобряването на природното наследство:
а) Прилагане на дейности от утвърдени Планове за управление на защитени територии, обявени по Закона за защитените територии:

б) Прилагане на дейности в Защитени територии, които нямат одобрени Планове за управление, съобразени със заповедите им за обявяване, след съгласуване с компетентни органи.

в) Дейности, свързани с опазване и възстановяване на популациите на видове, включени в Закона за биологичното разнообразие; г) Дейности, свързани с опазване и възстановяване на местообитанията, включени в закона за биологичното разнообразие;

д) Дейности, свързани с опазване на вековни дървета;

е) Дейности, свързани с опазването на територии, животни, растения, природни образувания, които не са защитени със закон, но са от особено значение за местната общност, свързани със селския фолклор и обичаи, или са част от селския пейзаж.

Дейности за опазване и възстановяване на традиционния селски пейзаж
Разработване на интерпретационни програми и подготовка на водачи и аниматори за тяхното прилагане
Дейности по съхраняване, идентифициране, възстановяване и обновяване на природното и културно наследство на територията.
Инвестиции в нематериално културно наследство: изследване, документиране и съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство, в т.ч. местния фолклор; опазване на природни пространства и мемориални места; популяризиране, предаване и възраждане на различни аспекти на културното наследство.
Дейности свързани с промотиране и популяризиране на проектите.
ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
Разходи за полева инвентаризация/проучване на физически блокове в територии с висока природна стойност.
Разходи, свързани с проучване, провеждане на археологически разкопки, консервиране и/или възстановяване на паметници на културата с местно значение.
Разходи за устройство и развитие инфраструктурата на туристически зони.
–––––––––––––––––––––www.eufunds.bg––––––––––––––––––––– ПРОЕКТ: Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа”, съгласно Допълнително споразумение №РД 50-34 от 29.11.18 г. към Споразумение №РД 50-34 от 20.04.18 г., гр. Главиница, обл. Силистра, ул. „Дунав” 13а, тел: 0884 459 599, факс: 08636 2258,

e-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg , www.mig.glavinitsa-sitovo.org

Разходи за обучение и подготовка на водачи и аниматори.
Разходи за почистване на териториите от ТБО.
Разходи за създаване на местна туристическа и културна инфраструктура, извън тези, които са допустими по мярка 7.5 от Стратегията на МИГ
Реконструкция на съществуващите характерни елементи на територията на МИГ, реставриране и консервиране.
– Разходи, свързани с прякото изпълнение на реставрационните, строително-ремонтните и строително-монтажните дейности; – Непредвидени разходи в размер до 5% от стойността на одобрените разходи

Разходи за създаване, съхраняване и обогатяване на сбирки (природни, исторически, етнографски и др.)
Разходи за почистване, съхраняване, възстановяване и поддържане на значими природни и културно-исторически обекти, в т.ч. археологически, както и терените около тях.
Разходи за изготвяне на информационни материали – плакати, статии, радио и телевизионни предавания, атласи и карти на територията, табели и др.
Закупуване на оборудване и обзавеждане на сгради, които са част от културното наследство.
Разходи за проучвания и изработване на материали за идентифициране, документиране, изследване и/или съхраняване на нематериалното културно наследство.
Разходи за провеждане на фестивали, събори, организиране на изложби, семинари.
Разходи за изграждане на партньорства и създаване на мрежи между различни културни институции/музеи, музейни сбирки, читалища, общини, НПО и частни лица/
Общи разходи, свързани с: консултации, проучвания, стратегии, хонорари за правни услуги,архитекти, инженери, разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, такси и разходи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта в общ размер на 12 % от допустимите разходи.
Консултациите, пред-проектните изследвания, подготовка и окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване и консултантските услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта, като не могат да надвишават 5 % от сумата на допустимите разходи.
Финансова помощ за предварителни разходи, свързани с подготовка на проектно предложение се предоставя само в случаите, когато същите са извършени действително и са направени не по-рано от една година преди датата на кандидатстване.

5.ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Настоящата обява предвижда един краен срок на кандидатстване:

Краен срок: от 10.06.2019 г. до 17.00 часа на 05.08.2019 г.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията на кандидатстване до 3/три/ седмици преди крайния срок за подаване на проектни

–––––––––––––––––––––www.eufunds.bg––––––––––––––––––––– ПРОЕКТ: Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа”, съгласно Допълнително споразумение №РД 50-34 от 29.11.18 г. към Споразумение №РД 50-34 от 20.04.18 г., гр. Главиница, обл. Силистра, ул. „Дунав” 13а, тел: 0884 459 599, факс: 08636 2258,

e-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg , www.mig.glavinitsa-sitovo.org

предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА
Бюджетът по настоящата процедура е: 146 450 лева.

МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТ
Минимален размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 3 000 евро – 5867,40 лева.

Максимален размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 200 000 евро – 391 160 лева .

Размер на финансовата помощ:

Не повече от левовата равностойност на 35 000 евро за един проект – 68 453 лева.

Интензитетът на финансовата помощ е в размер на:

до 100 на сто – когато получател е публично лице, читалище или юридическо лице с нестопанска цел и проектът не генерира приход съгласно „Анализ разходи-ползи (финансов анализ)“, изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ;
до 70 на сто – когато получател е публично лице и проектът генерира приход съгласно представения „Анализ разходи-ползи (финансов анализ)“, изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ;
до 60 на сто – когато получател е частно лице;
до 70 на сто – когато получател е частно лице и проектът е в обществена полза
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:
19.05 Мярка „Проучване, съхраняване и оползотворяване на точки

природните ресурси и културното наследство на територията на

общините Главиница и Ситово“

1 Проектът води до утвърждаване на териториалната идентичност чрез създаване на местен материален и/или нематериален туристически продукт и/или местно събитие                                                                                                               10

2 Проектът цели проучване, съхраняване, възстановяване и обновяване на културното и/или природното наследство на територията на МИГ                                                                                                                                                              10

3 Проектът се изпълнява в населени места от двете общини                                                                                   25

–––––––––––––––––––––www.eufunds.bg–––––––––––––––––––––

ПРОЕКТ: Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на

Сдружение „Местна инициативна група Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа”,

съгласно Допълнително споразумение №РД 50-34 от 29.11.18 г. към Споразумение №РД 50-34 от 20.04.18 г.,

гр. Главиница, обл. Силистра, ул. „Дунав” 13а, тел: 0884 459 599, факс: 08636 2258,

e-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg , www.mig.glavinitsa-sitovo.org

4

Проектът включва възстановяване, опазване и укрепване на  биологичното разнообразие в зони с висока природна стойност, вкл. в зони по европейската мрежа Натура 2000                                                                                                                      20

5

Проектът включва разработване на туристически и/или  интерпретационни програми и подготовка на водачи и аниматори за

тяхното прилагане.                                                                                                                                                                   10

6

Проектът включва дейности, осъществявани чрез иновативни, интегрирани и интерактивни подходи    15

7

Проектът насърчава социални и културни взаимодействия в мултикултурната среда и включва дейности с участие на представители от всички етноси на територията                                                                                                            10

Общо                                                                                                                                                                                 100

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 10 т.

 • случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и по-висока оценка/и по следния критерий:
 • Крайната оценка по критерий „2. Проектът цели проучване, съхраняване възстановяване и обновяване на културното и/или природното наследство на територията на МИГ“

При равен брой точки и по този критерий, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и по-висока оценка/и по следния критерий:

 • Крайната оценка по критерий „4. Проектът включва възстановяване ,
  опазване и укрепване на биологичното разнообразие в зони с висока природна стойност, вкл. в зони по европейската мрежа Натура 2000“

ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:
Лице за контакт:

Данка Милчева – Изпълнителен директор, тел. 0884 459 599; е-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg
адрес: гр.Главиница, обл.Силистра, ул.”Дунав” 13а

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

– на сайта на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” – http://www.mig.glavinitsa.org./;

–––––––––––––––––––––www.eufunds.bg––––––––––––––––––––– ПРОЕКТ: Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа”, съгласно Допълнително споразумение №РД 50-34 от 29.11.18 г. към Споразумение №РД 50-34 от 20.04.18 г., гр. Главиница, обл. Силистра, ул. „Дунав” 13а, тел: 0884 459 599, факс: 08636 2258,

e-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg , www.mig.glavinitsa-sitovo.org

на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/
НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС

България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 19.05.

П О К А Н А от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност МИГ„Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа”

П О К А Н А

от

Управителния съвет

на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност

 МИГ„Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа”

На основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНС и чл.34, от Устава на Сдружение МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, и във връзка с решение на УС от 28.05.2018 г. Управителният съвет на Сдружението свиква Общо събрание на 06.06.2018г. /сряда/ от 16.00 часа в сградата на Община Главиница, с адрес, гр. Главиница, ул.Витоша, №44, ет.4, (заседателна зала) при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1.  Приемане на промени в Стратегията за ВОМР на Сдружение МИГ „Главиница–Ситово Крайдунавска Добруджа“ във връзка с промяна на приложимата нормативна уредба.
 2.   Взимане на решение относно представяне на заявление за промяна на споразумение № РД50 – 34 /20.04.2018г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР, на основание чл.10, ал.1, т.2 и ал.2 от Споразумението и съгласно чл.39, т.1 и чл.40 от Наредба №22/ 14.12.2015г. пред МЗХГ във връзка с направените промени в Стратегията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”.
 3.   Взимане решение за промяна размера на годишния членски внос.
 4.   Приемане на годишен Бюджет за 2018г. на МИГ „Главиница–Ситово Крайдунавска Добруджа“.
 5.   Организационни въпроси.

      

      На основаниe Чл. 35. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението или техни пълномощници.

            (2) Ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред, на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.                                                                            

                                                                                   От   Управителния съвет

                                                                                   28.05.2018 година

 

Сдружение „Местна инициативна група  „Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“
гр.Главиница, обл.Силистра, ул.”Дунав” 13а, тел: 0884 459 599, факс: 08636 2258,
e-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg , www.mig.glavinitsa-sitovo.org

ОБЯВА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 4.1.2. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ПО ТЕМАТИЧНА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“

О Б Я В А

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

Открива процедура за подбор на проектни предложения

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по

МЯРКА 4.1.2„ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ПО ТЕМАТИЧНА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА“

 

Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.177 по мярка 4.1.2„Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

 

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони 2014 -2020г.

Мярка: 19 „Водено от общностите местно развитие“

 

Основната цел на процедурата:

Повишаване на жизнеспособността, ефективността и стабилността на малките земеделски стопанства на територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, чрез:

 • материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на икономическата устойчивост и производителността на стопанствата;
 • преструктуриране и развитие на наличните материални мощности;
 • въвеждането на нови технологии в производството и модернизация и на физическите активи в стопанствата;
 • насърчаване на доброто организиране на „хранителната верига“ и „късите вериги на доставка“, в т.ч. дейности за запазване качеството на продукцията и пред пазарната подготовка.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” – Мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

 

 1. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Земеделски стопани, регистрирани и осъществяващи дейност като ЗП на територията на МИГ, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро, измерен в стандартен производствен обеми производството им е в един от секторите „плодове и зеленчуци“, и/или „етерично-маслени и лекарствени култури“.

Уточнение: територията не попада в определението „необлагодетелстван район“ и затова не се включва сектор „животновъдство“.

Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.

Важно: Не се подпомагат бенефициенти одобрени по мярка 112 Създаване на млади фермери от ПРСР 2007-2013 г.

 

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/ /по образец към Насоките за кандидатстване/, доказващ подобряване на дейността на ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения БП.

 

 1. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

По подмярка 4.1.2. от Стратегията за ВОМР на МИГ ще се подпомагат материални и нематериални дълготрайни инвестиции, водещи до подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанството. Ще бъдат подкрепяни следните дейности:

 • Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;
 • Инвестиции в изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и оборудване за напояване/отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата;
 • Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
 • Инвестиции за съхранение и преработка на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;
 • Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
 • Инвестиции в недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските стопанства;
 • Инвестиции за подобряване на пред-пазарната подготовка или съхранение на продукцията (оборудване за почистване, сортиране, пакетиране на продукцията и сгради за специализирано съхранение и обработка; осигуряване на вентилация, изолация и охлаждане);
 • Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 • Инвестиции за производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства;
 • Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за съответните.

Приоритет по тази подмярка ще бъде даван на стопанства от секторите:

 • Плодове и зеленчуци;
 • Биологично производство;
 • Инвестиции в енергийна ефективност, опазване на околната среда и иновации.
 1. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

Допустими разходи за материални инвестиции:

 1. Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
 2. Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
 3. Закупуване на косачки, закупуване на дробилки (прикачен инвентар), закупуване на преносими сушилни и др.;

Допустими нематериални разходи:

 1. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта.
 2. 5. разходите за разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ),извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейности по проекта до изплащане на помощта, не следва да надхвърлят 5 % от стойността на допустимите разходи.
 3. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
 4. Разходите за достигане съответствие с международни признати стандарти.

5.ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Настоящата обява предвижда два срока на кандидатстване:

Първи прием:

Начален срок за прием на проектни предложения от 01.02.2019 г.

Краен срок за прием на проектни предложения: до 17.00 часа на 01.04.2019 г.

Втори прием: /в случай, че са налични остатъчни средства от първи краен срок за подаване на проектни предложения/

Начален срок за прием на проектни предложения: от 02.05.2019 г.

Краен срок за прием на проектни предложения: до 17.00 часа на 03.06.2019 г.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

 1. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Бюджетът по настоящата процедура е: 201 500 лева.

 

 1. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПРОЕКТ

Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 2 445 лева, или левовата равностойност на 1250 евро.

Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 48 895 лева, или левовата равностойност на 25 000 евро.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект – 1467.00 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект – 39 116.00 лв.

Интензитетът на финансовата помощ е в размер до 60 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;

Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 %, като максималното комбинирано подпомагане не може да надхвърля 80%, в следните случаи:

 • • За проекти представени от млади селскостопански производители – 10 %;;
 • • За колективни инвестиции или интегрирани проекти, които включват подпомагане в рамките на повече от една мярка – 10 %;
 • • За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност – 10 %;
 • • Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени– 10 %;.

 

 1. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:
 

 

Критерии за избор

 

Точки

1 Проектът осигурява подпомагане на чувствителни сектори в земеделието – плодове и зеленчуци, етерично маслини и медицински растения  

25

2 Проектът е за биологично производство на земеделски продукти

 

20
3 Проектът осигурява допълваща заетост

 

15
4 Проектът повишава енергийната ефективност на земеделското стопанство 10
5 Проектът въвежда иновации в земеделското стопанство

 

15
6 Проектът е с интегриран подход и допринася за насърчаване на кооперирането между производителите, включително за дейности свързани с опазване на околната среда и постигане на стандартите на ЕС 15
  Общо

 

100
Минимално допустимата оценка за качество на проектните предложения е – 10 точки.

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и по-висока оценка/и по следния критерий:

Ø  Крайната оценка по критерий „2. Проектът е за биологично производство на земеделски продукти“

При равен брой точки и по този критерий, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и по-висока оценка/и по следния критерий:

Ø  Крайната оценка по критерий „3.Проектът осигурява допълваща заетост“ – предимство получава кандидат, който е предложил разкриването на повече работни места

 

 

 1. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:

Лице за контакт:
Данка Милчева – изпълнителен директор, тел. 0884 459 599;

е-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg
адрес: гр.Главиница, обл.Силистра, ул.”Дунав” 13а

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

 • на сайта на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” – http://www.mig.glavinitsa.org./;

– на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

 1. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.1.2.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, СЛЕД НАНЕСЕНИ КОРЕКЦИИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ УО НА ОП РЧР, ПО МЯРКА 2.1 „СОЦИАЛНО-ТРУДОВА И ЗДРАВНА ИНТЕГРАЦИЯ“ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 Г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, СЛЕД НАНЕСЕНИ КОРЕКЦИИ ОТ УО НА ОП РЧР, ПО МЯРКА 2.1 „Социално-трудова и здравна интеграция“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Във връзка с предстоящия прием през 2019 г. на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по мярка  2.1 „Социално-трудова и здравна интеграция“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица:

Проект на пакет документи 2.1 „Социално-трудова и здравна интеграция“

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за Насоки, моля изпращайте в писмен вид на   e-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg

Срок за предложения  и становища  от заинтересовани лица е до: 04.03.2019 г.

Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Условия за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения. Обявата за прием, Условия за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на настоящия сайт.

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ СВЪРЗВАЩ ОБЩИНСКИЯ ЦЕНТЪР СИТОВО СЪС СЕЛАТА ИСКРА И НОВА ПОПИНА

ПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ СВЪРЗВАЩ ОБЩИНСКИЯ ЦЕНТЪР СИТОВО СЪС СЕЛАТА ИСКРА И НОВА ПОПИНА

Уважаеми дами и господа,
На 11.03.2019г. в заседателната зала на Общински съвет Ситово се проведе пресконференция за стартиране на строително монтажните и ремонтните работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път SLS1111 /II-21, Коларово-Силистра / Нова Попина-Искра-Ситово /III-216/ от км 0+000 до 9+800” по „Програма за развитието на селските райони 2014 – 2020 г.“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
На пресконференцията екипът по изпълнение на проекта запозна присъстващите с целите, дейностите, срока за изпълнение и стойността на договора за предоставената безвъзмездна финансова помощ. Гости на мероприятието бяха, депутата от ДПС г-н Рамадан Аталай, г-н Насуф Насуф – председател на областен съвет на ДПС, общински съветници, кметове от региона, граждани.
На 20.04.2018г. бе сключен договор между изпълнителния директор на ДФ,,Земеделие” и кмета на Община Ситово за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2.„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Размерът на отпуснатата финансова помощ е 5 373 923.88 лева /пет милиона триста седемдесет и три хиляди деветстотин двадесет и три лева и осемдесет и осем стотинки.
Церемонията по „Първа копка“ се проведе до билборда на проекта на разклона на с. Искра, непосредствено след приключване на пресконференцията.
Фирмата, която ще извърши строителството е ,,НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД гр. София.
Срокът на изпълнение на строителството е 240 календарни дни и се очаква обекта да бъде пуснат в експлоатация през месец ноември 2019г.

Покана на встъпителна пресконференция и церемония „Първа копка“ за стартиране на строително монтажните и ремонтните работи по проект

ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА СИТОВО

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим на встъпителна пресконференция и церемония „Първа копка“ за стартиране на строително монтажните и ремонтните работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път SLS1111 /II-21, Коларово-Силистра / Нова Попина-Искра-Ситово /III-216/ от км 0+000 до 9+800” по „Програма за развитието на селските райони 2014 – 2020 г.“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, която ще се проведе на 11.03.2019г. от 11.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Ситово. Церемонията по „Първа копка“ ще се проведе до билборда на проекта на  разклона на с. Искра непосредствено след приключване на пресконференцията.

По време на пресконференцията екипът по изпълнение на проекта ще Ви запознае с целите, дейностите, срока за изпълнение и стойността на договора за предоставената безвъзмездна финансова помощ.

Проектът „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път SLS1111 /II-21, Коларово-Силистра / Нова Попина-Искра-Ситово /III-216/ от км 0+000 до 9+800” по „Програма за развитието на селските райони 2014 – 2020г.“ се изпълнява по „Програма за развитието на селските райони 2014 – 2020г.“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура.

 

Вашето присъствие е важно за нас!