Механизъм лична помощ

Община Ситово приема заявления от кандидат-потребители за включване в механизма лична помощ и кандидати за длъжността „асистент”.
Наредбата за включване в механизма лична помощ влезе в сила след обнародването й в Държавен вестник на 5 юли. Нормативният акт е разработен в изпълнение на чл. 17 от Закона за личната помощ. С наредбата се урежда редът за предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението по предоставянето на механизма лична помощ и последващи оценки на изпълнението. Регламентира се и сключването, изменението и прекратяването на споразумението за предоставяне и ползване на лична помощ между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ, както и изпълнение на трудовите правоотношения при спазване на изискванията на трудовото законодателство.
До 31 декември 2020 г. право за включване в механизма за лична помощ имат:
1. хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
2. децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
3. децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.
Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания с 90 и над 90% степен на увреждане, се дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ от 930 лв., която то получава по Закона за семейни помощи за деца, да се превежда от Агенцията за социално подпомагане на кмета на съответната община, която съгласно закона е доставчик на лична помощ. Конкретната сума се изчислява на база на определения брой часове лична помощ, умножена по часовата ставка за положения труд от асистентите. Превеждането на средствата става след определяне на асистент на детето и сключването на трудов договор с него.
В случай, че ползвател на лична помощ е пълнолетен човек с увреждане с 90 и над 90% степен на увреждане и с право на добавка за чужда помощ, заявителят за ползване на лична помощ трябва да даде съгласие същата добавка, която е в размер на 75% от социалната пенсия за старост, да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Въз основа на това съгласие АСП ще превежда получените средства на кмета на общината, която ще е доставчик на лична помощ.

ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЛИЧНА ПОМОЩ
Човек с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“- Силистра, може да заяви предоставянето на механизма лична помощ.
Заявлението – декларация (по образец) се подава в Община Ситово, ул. „Трети март“ № 72, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 часа стая №39, лично или чрез упълномощено от него лице до кмета на общината по настоящ адрес.
В заявлението човекът с увреждане декларира, че няма да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности за периода, през който ще му бъде осигурена лична помощ. Човекът с увреждане може да избере асистент, който да го обслужва. В случай, че той не е направил това, общината, която е доставчик на лична помощ, може да предложи асистент.
Към заявлението се прилагат направлението с определения брой часове лична помощ и документ за самоличност на човека с увреждане (за справка) или на неговия законен представител (за справка).

АСИСТЕНТИ
Асистент може да бъде всяко лице, което не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ. Няма доходен критерий за назначаване на личен асистент.
Кандидатът за асистент подава до Кмета на Община Ситово заявление по образец към което прилага:
1. Документ за самоличност (за справка)
2. Автобиография;
3. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор (по образец);
4. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ (по образец).
5. По преценка кандидатът за асистент може да представи копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение по операция „Алтернативи“ по ОП РЧР 2007-2013 г., и/или проект „Нови възможности за грижа“ по ОП РЧР 2014-2020 г. и/или други програми и проекти.
В заявлението всеки кандидат може да изрази предпочитанията си относно лицето с увреждане, за което желае да полага грижи като асистент.
Заявлението (по образец) се подава в Община Ситово, ул. „Трети март“ № 72, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 часа стая №39.
С всеки кандидат ще бъде извършено събеседване и ще бъде вписан в списъка на кандидатите за асистенти в общината.
Реалното предоставяне на лична помощ за хората с увреждания започна от 01 септември 2019 г. За целта желаещите да бъдат включени от тази дата и не са подали заявления за изготвяне на индивидуална оценка в Дирекция „Социално подпомагане“ – Силистра е необходимо да го направят своевременно!
Заявления за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и за включване в механизма лична помощ могат да се подават и след тази дата.
Образци на заявленията може да получите в Община Ситово или да изтеглите от сайта на Община Ситово.
Формулярите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от настоящата обява.

Файлове:

 1. Приложение 1
 2. Приложение 4
 3. Декларация асистент
 4. Декларация асистент 2

Община Ситово обявява подбор за длъжността „ТРУДОВ МЕДИАТОР”

ОБЩИНА СИТОВО

 ОБЯВЯВА ПОДБОР

 ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ТРУДОВ МЕДИАТОР”

 

Община Ситово обявява процедура за подбор на персонал по одобрен проект: “Социално-трудова и здравна интеграция” по Договор БФП №BG05M9OP001-2.052 от 01.11.2019г., финансиран от  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. от Стратегията за ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа “за следната длъжност: Трудов медиатор – посредник

Описание на длъжността:

Насърчаване активното поведение на пазара на труда на неактивните, включително обезкуражаващи лица, с цел да се съкрати / прекрати престоя им без работа и да се насочат към реализация на трудовия пазар посредством мотивиране да търсят работа и да работят, включително и да се регистрират в „Бюро по труда“ – филиал Ситово.

Ще участват активно в провеждането на обучения, мотивационни семинари, кампании, които ще се предоставят по проекта.

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Средно образование – завършена образователна степен;
 • Компютърна грамотност – Microsoft office, ел. поща, интернет;
 • Добри организационни и комуникативни умения;
 • Умения за работа в екип;

Начин на извършване на подбора:

 • Първичен подбор по документи;
 • Интервю с кандидатите, одобрени след проверка на документите.

Брой работни места, за които е обявен подборът –1 работно място.

Документи за кандидатстване:

 • Заявление по образец;
 • Автобиография по образец;
 • Лична карта за справка;
 • Копие на диплом за придобита образователно – квалификационна степен, съобразно изискванията;
 • Копие на документ, удостоверяващ професионален опит (в случай, че кандидатът притежава такъв).

Образци на документите изтеглете от прикачените файлове към обявата, както и от Община Ситово – 32 стая на 3 –ти  етаж на община Ситово – Гина Великова.

ЗАЯВЛЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

Място за подаване на документи:

Община Ситово  – 32 стая на 3- ти етаж, ул. „Трети март “ № 72 – Гина Великова

Крен срок за подаване на документи

До 17.00 часа на 10.12. 2019 г., включително.

Списък с допуснатите кандидати ще бъдe обявен на информационното табло на Община Ситово.

Обявяване на резултатите – Информационното табло в сградата на Община Ситово.

Забранявя се нерегламентираното изгаряне и изхвърляне на отпадъци

Във връзка с наближаващия отоплителен сезон и в изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците, Общинска администрация  Ситово съобщава на населението, че е забранено нерегламентираното изгаряне и изхвърляне на отпадъци. Съгласно чл.133, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците  за нерегламентирано изгаряне или третиране на отпадъци, физическите лица се наказват с глоба от 2 000 до 5 000 лв. Съгласно чл. 134 от същия закон едноличните търговци и юридическите лица подлежат на имуществена санкция в размер на 1 400 до 4 000 лв. за изгаряне на неопасни отпадъци и от 10 000 до 50 000 лв. за изгаряне на опасни отпадъци.
При повторно нарушение, предвидените наказания са в двоен размер.