ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ СВЪРЗВАЩ ОБЩИНСКИЯ ЦЕНТЪР СИТОВО СЪС СЕЛАТА ИСКРА И НОВА ПОПИНА

ПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ СВЪРЗВАЩ ОБЩИНСКИЯ ЦЕНТЪР СИТОВО СЪС СЕЛАТА ИСКРА И НОВА ПОПИНА

Уважаеми дами и господа,
На 11.03.2019г. в заседателната зала на Общински съвет Ситово се проведе пресконференция за стартиране на строително монтажните и ремонтните работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път SLS1111 /II-21, Коларово-Силистра / Нова Попина-Искра-Ситово /III-216/ от км 0+000 до 9+800” по „Програма за развитието на селските райони 2014 – 2020 г.“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
На пресконференцията екипът по изпълнение на проекта запозна присъстващите с целите, дейностите, срока за изпълнение и стойността на договора за предоставената безвъзмездна финансова помощ. Гости на мероприятието бяха, депутата от ДПС г-н Рамадан Аталай, г-н Насуф Насуф – председател на областен съвет на ДПС, общински съветници, кметове от региона, граждани.
На 20.04.2018г. бе сключен договор между изпълнителния директор на ДФ,,Земеделие” и кмета на Община Ситово за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2.„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Размерът на отпуснатата финансова помощ е 5 373 923.88 лева /пет милиона триста седемдесет и три хиляди деветстотин двадесет и три лева и осемдесет и осем стотинки.
Церемонията по „Първа копка“ се проведе до билборда на проекта на разклона на с. Искра, непосредствено след приключване на пресконференцията.
Фирмата, която ще извърши строителството е ,,НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД гр. София.
Срокът на изпълнение на строителството е 240 календарни дни и се очаква обекта да бъде пуснат в експлоатация през месец ноември 2019г.

Покана на встъпителна пресконференция и церемония „Първа копка“ за стартиране на строително монтажните и ремонтните работи по проект

ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА СИТОВО

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим на встъпителна пресконференция и церемония „Първа копка“ за стартиране на строително монтажните и ремонтните работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път SLS1111 /II-21, Коларово-Силистра / Нова Попина-Искра-Ситово /III-216/ от км 0+000 до 9+800” по „Програма за развитието на селските райони 2014 – 2020 г.“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, която ще се проведе на 11.03.2019г. от 11.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Ситово. Церемонията по „Първа копка“ ще се проведе до билборда на проекта на  разклона на с. Искра непосредствено след приключване на пресконференцията.

По време на пресконференцията екипът по изпълнение на проекта ще Ви запознае с целите, дейностите, срока за изпълнение и стойността на договора за предоставената безвъзмездна финансова помощ.

Проектът „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път SLS1111 /II-21, Коларово-Силистра / Нова Попина-Искра-Ситово /III-216/ от км 0+000 до 9+800” по „Програма за развитието на селските райони 2014 – 2020г.“ се изпълнява по „Програма за развитието на селските райони 2014 – 2020г.“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура.

 

Вашето присъствие е важно за нас!

 

 

Покана – Управителният съвет на Сдружението свиква Общо събрание на 12.02.2019 г. /Вторник/ от 16.00 часа в сградата на Община Главиница

zaglavna logo1

П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ

„МИГ ГАВИНИЦА – СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

     На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 34, ал. 1 от Устава на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, и във връзка с решение на УС от 30.01.2019 г. Управителният съвет на Сдружението свиква Общо събрание на 12.02.2019 г. от 16.00 часа в сградата на Община Главиница, с адрес: гр. Главиница,   ул. Витоша, № 44, ет. 4,   /заседателна зала/, при следния

Дневен ред:

  1. Одобрение на Годишния доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) – подмярка 19.2 „ Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа за 2018 г.
  1. Одобрение на Годишен финансов отчет и Доклад за дейността на УС, и Сдружение МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа за 2018 г.
  1. Обсъждане и вземане на Решение за определяне на представители сред членовете на Общото събрание, които да участват като оценители в Комисия за подбор на проектни предложения по мерки от СВОМР на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“

На основаниe Чл. 35. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението или техни пълномощници.

            (2) Ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред, на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.       

                                                                  

                                                                                  От   Управителния съвет

                                                                                    30.01.2019 година