Община Ситово обявява търг с явно и тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на общинска собственост

Търгът ще се проведе на 02.07.2012 година в 15:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Ситово, повторно търгът ще се проведе на 09.07.2012 година в 16:00 часа

Община Ситово открива процедура за избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет

“Разработване на тръжна документация за провеждане на Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на строително-монтажни работи, разработване на тръжна документация за провеждане на процедура по чл. 14, ал. 4 от ЗОП за избор на изпълнител на авторски надзор, разработване на тръжна документация за провеждане на процедура по чл. 14, ал. 3 от ЗОП за избор на изпълнител на строителен надзор и разработване на тръжна документация за провеждане на процедура по чл. 14, ал. 4 от ЗОП за избор на изпълнител на извършване на финансов одит”, във връзка с Договор за финансиране № BG161PO001/4.1-04/2010/039, по проект „Корекция на дере в село Попина, община Ситово”

Инвестиционно предложение за “Реконструкция,разширение и преустройство на съществуващо млекопреработвателно предприятие – мандра “Ситово””

Община Ситово , област Силистра на основание чл.8, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда съобщава, че има извършена процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС / за инвестиционно предложение за „Реконструкция,разширение и преустройство на съществуващо млекопреработвателно предприятие – мандра ”Ситово” и достигане на общ капацитет 100 м/ден постъпващо мляко за преработване” с местоположение УПИ № І в кв. 36 по плана на с.Ситово, община Ситово с Възложител ЕТ „ИНТЕРЕС – 2000-МУСА МУСОВ „ гр.Шумен представлявано от Муса Алитов Мусов. Решението е разпоредителна част „ДА НЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОВОС ”.