ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА СИТОВО
с универсален електронен подпис (КЕП)

Община Ситово е присъединена към Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги с разработени и публикувани електронни форми за електронни административни услуги.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА Е-УСЛУГИ (квалифициран електронен подпис (КЕП))

За да използвате предоставените електронни услуги е необходимо да:

  1. Имате инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).
  2. Притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване.
  3. Имате инсталирана програма Acrobat Reader.
  4. Да сте заплатили услугата по Банков път и да се прикачи копие от платежен документ:

Ако отговаряте на горните изисквания може да продължите към използването на електронните услуги (с квалифициран електронен подпис (КЕП)), предоставяни от Община Ситово.

*. Административни услуги „ Местни данъци и такси”

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси
2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни
2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация
2131 Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства
2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство
2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения
9410 Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

*. Административни услуги „Гражданска регистрация и актосъставяне”

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца
2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение
2109 Издаване на удостоверение за семейно положение
2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

*. Административни услуги „Устройство на територията”

2027 Издаване на скици за недвижими имоти
2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

*. Административни услуги „Изборен кодекс”

910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес
910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – вписване в избирателните списъци
910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК
910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК) 
910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)
910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.