Ридван Ахмед Кязим
Председател на Общински съвет – Ситово