УРИ                    Наименование на административни услуги
2 Предоставяне на достъп до обществена информация
1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот
1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
1992 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии
1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар
1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал
2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска Собственост
2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд
2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения
2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение
2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране
2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване
2016 Издаване на удостоверение за наследници
2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път
2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
2023 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти
2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
2027 Издаване на скици за недвижими имоти
2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)
2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение
2033 Възстановяване или промяна на име
2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението
2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти
2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии
2047 Категоризация на места за настаняване
2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение
2050 Прекратяване на категория на туристически обект
2052 Издаване на удостоверение за раждане – оригинал
2053 Припознаване на дете
2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца
2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
2059 Издаване на заповед за изземване на имот
2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения
2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии
2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни
2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа
2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
2083 Издаване на виза за проектиране
2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи
2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга
2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение
2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект
2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци
2094 Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите
2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра
2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение
2109 Издаване на удостоверение за семейно положение
2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
2112 Издаване на разрешение за строеж
2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
2117 Одобряване на подробен устройствен план
2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план
2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект
2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация
2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
2132 Промяна в актовете за гражданско състояние
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от СК)
2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
2784 Вписване в Регистър на местните поделения и вероизповедания
3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта
9410

Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване