Българските граждани без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка,могат да преминат курс

Българските граждани без военна подготовка,
желаещи да получат начална военна подготовка,могат да преминат курс,
организиран от Министерството на отбраната
в Единен център за подготовка – Плевен.
Курсът ще се проведе за времето от 20.11.2017г. до 15.12.2017 г.

За допълнителна информация:
Военно окръжие – Силистра, тел. 086 833 257
Офиси за военен отчет в общините

Със заповед № ОХ- 360/12.04.2017 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 2 (две) вакантни длъжности за oфицери

Със заповед № ОХ- 360/12.04.2017 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 2 (две) вакантни длъжности за oфицери във военните формирования на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица,завършили граждански висши училища,които са изпълнявали военна служба.

Основни изисквания – висше медицинско образование, годни за военна служба,неосъждани, да нямат друго гражданство,да покриват нормативите за физическа годност.
Срок за подаване на документите 07.07.2017г.

За допълнителна информация:
Военно окръжие – Силистра, тел. 086 833 257
Офиси за военен отчет в общините

486 вакантни длъжности за войници в гарнизоните: Пловдив, Стара Загора, Казанлък и Карлово

ОБЯВА

Със Заповед №ОХ-29/11.01.2017 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 486 вакантни длъжности за войници в гарнизоните: Пловдив, Стара Загора, Казанлък и Карлово.

Основни изисквания – средно образование, физически здрави, неосъждани, на възраст до 28 г. (41 г. за освободени от кадрова военна служба).

Срок за подаване на документите 06.03.2017 г.

За допълнителна информация:
Военно окръжие – Силистра, тел. 086/ 833 257
Офиси за военен отчет в общините

Изработен проект за подробен устройствен план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за създаване на устройствен аоснова за изграждане на кравеферма в ПИ 000489 и ПИ 000773, обединени в УПИ I-489,773

Община Ситово, Област Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ обявява на заинтересуваните страни, че е изработен проект за подробен устройствен план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за създаване на устройствен аоснова за изграждане на кравеферма в ПИ 000489 и ПИ 000773, обединени в УПИ I-489,773 в землището на с.Ситово, общ. Ситово област Силистра. Проектте за ПУП-ПЗ може да се разгледат в Общинска администрация – Ситово, стая 228 и на осн. чл.128 ал. 3 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на връчване на настоящото обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация.