Издадено Разрешение за строеж №4 / 23.04.2013 г. за обект: „ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ – ЧЕШМА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ НУЖДИ”

Община Ситово, Област Силистра на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните страни, че е издадено Разрешение за строеж 4 /23.04.2013 г. за обект: „ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ – ЧЕШМА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ НУЖДИ ” с Възложител : от «ТЕРА ТРЕЙДИНГ-2010»ООД представлявано от Чернико Маринов Черников. На основание чл. 149, ал. 3 от ЗУТ заинтересуваните страни могат да направят възражение пред РДНСК – гр.Силистра, ул. “Илия Бльсков” №1, ет.2 в 14 дневен срок.

Издадено Разрешение за строеж №3 / 26.03.2013 г. за обект: ”СТОПАНСКИ НАВЕС ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА И ИНВЕНТАР”

Община Ситово, Област Силистра на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните страни, че е издадено Разрешение за строеж № 3 /26.03.2013 г. за обект: ”СТОПАНСКИ НАВЕС ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА И ИНВЕНТАР” с Възложител : Христо Андреев Колев” от гр. Силистра. На основание чл. 149, ал. 3 от ЗУТ заинтересуваните страни могат да направят възражение пред РДНСК – гр.Силистра, ул. “Илия Бльсков” №1, ет.2 в 14 дневен срок.

Публично обсъждане годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2012 г. и Проекта на бюджет за 2013 г. на Община Ситово

Общинска администрация Ситово, уведомява жителите на Общината, че на основание чл.30, ал.4 и чл.11, ал.6 от ЗОБ, във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.47, и чл.18, от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет в Община Ситово кмета на Общината ще представи за публично обсъждане годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2012 г. и Проекта на бюджет за 2013г. на Община Ситово , пред местната общност на 12.02.2013г. от 10.00 до 12.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет с.Ситово, ул.”Трети март” № 72.

Инвестиционно предложение за “Реконструкция,разширение и преустройство на съществуващо млекопреработвателно предприятие – мандра “Ситово””

Община Ситово , област Силистра на основание чл.8, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда съобщава, че има извършена процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС / за инвестиционно предложение за „Реконструкция,разширение и преустройство на съществуващо млекопреработвателно предприятие – мандра ”Ситово” и достигане на общ капацитет 100 м/ден постъпващо мляко за преработване” с местоположение УПИ № І в кв. 36 по плана на с.Ситово, община Ситово с Възложител ЕТ „ИНТЕРЕС – 2000-МУСА МУСОВ „ гр.Шумен представлявано от Муса Алитов Мусов. Решението е разпоредителна част „ДА НЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОВОС ”.