Съобщение за предоставяне на оферта за „Предоставяне на транспортни услуги за еднодневно посещение до защитената местност Блатото Малък Преславец“, по Дейност №9 към проект № BG05M2OP001-3.008-0003 „Насърчаване на социалната и образователната интеграция на деца и младежи от маргинализирани групи в община Ситово, чрез подобряване достъпа до качествено образование“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.008 – „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ – „Уча се, за да сполуча, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Проект на заповед за обявяване на Защитена зона BG0000169 “Лудогорие-Сребърна” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000169 „Лудогорие – Сребърна“.

Защитената зона е разположена в землищата на гр. Алфатар, община Алфатар, област Силистра, с. Айдемир, с. Бабук, с. Брадвари, с. Йорданово, с. Казимир, с. Калипетрово, с. Полковник Ламбриново, с. Професор Иширково, с. Смилец, с. Сребърна, с. Сърпово, с. Ценович, община Силистра, област Силистра, с. Ястребна, с. Ситово, с. Слатина, община Ситово, област Силистра.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите – https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Русе (гр. Русе 7000, „Придунавски булевард“ № 20, п.к. 26).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Приложения към проект на Заповед:

 1.  Karta_BG0000169_1
 2.  Karta_BG0000169_2
 3.  Karta_BG0000169_3
 4.  Karta_BG0000169_4
 5.  Karta_BG0000169_5
 6.  Karta_BG0000169_6
 7.  Karta_BG0000169_obshta
 8.  Pr_zap_ZZ_BG0000169_Ludogorie_Sreburna
 9.  Prilojenie_Kr_BG0000169

Предоставянето на услугата „3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

______________________________________________________________________

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

По Операция „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

BG05FMOP001-5.001

Предоставянето на услугата „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ и    през 2021 г.

 

Община Ситово предоставя топъл обяд за най-пострадалите от пандемията COVID-19 и през 2021 г. От услугата ще могат да се възползват 170 нуждаещи се лица от общината.

Финансирането на операцията „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от Ковид-19“, която стартира от 4 януари 2021 г., е по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане чрез Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България с Управляващ орган Агенция за социално подпомагане. Община Ситово е директен бенефициент и ще предоставя помощта от 04.01.2021г. до 27.04.2021г..

Предвидено е храната – супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт, да се доставя до дома на потребителите всеки работен ден. Обхванати са възрастни над 65 г. без никакви доходи или с такива под линията на бедност, както и хора с увреждания, които не могат да осигурят сами прехраната си.

Конкретните целеви групи са:

 • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
 • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
 • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.