Съобщение РЗИ-Силистра

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Имунизационният кабинет на РЗИ-Силистра предоставя възможност
за ваксинация без предварително записване на:

5 февруари 2022г. (събота) от 11.00 до 13.00ч.

6 февруари 2022г. (неделя) от 10.00 до 13.00ч.

Кабинетът е с адрес:
гр. Силистра, ул. „Петър Мутафчиев“ № 82 (сградата на ХЕИ)
––––––––––––––––––––––––––––––
Имунизационният кабинет на ДКЦ-Силистра предоставя възможност
за ваксинация без предварително записване на:

5 февруари 2022г. (събота) от 10.00 до 12.00ч.

Кабинетът е с адрес: гр. Силистра, ул. „Д-р Анастас Янков“ № 2 (сградата на градска поликлиника)

Съобщение от РЗИ-Силистра

   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Имунизационният кабинет на РЗИ-Силистра предоставя възможност за ваксинация без предварително записване на:

22 януари 2022 г. (събота) от 09.00 до 14.00 ч.

23 януари 2022 г. (неделя) от 09.00 до 14.00 ч.

Кабинетът е с адрес:
гр.Силистра, ул. „Петър Мутафчиев“ №82 (сградата на ХЕИ)

Съобщение за предоставяне на оферта за „Доставка на оборудване, учебни и спортни пособия и материали“, по Дейност №7 към проект № BG05M2OP001-3.008-0003 „Насърчаване на социалната и образователната интеграция на деца и младежи от маргинализирани групи в община Ситово, чрез подобряване достъпа до качествено образование“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.008 – „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ – „Уча се, за да сполуча, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове