Издадено Разрешение за строеж №3 / 26.03.2013 г. за обект: ”СТОПАНСКИ НАВЕС ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА И ИНВЕНТАР”

Община Ситово, Област Силистра на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните страни, че е издадено Разрешение за строеж № 3 /26.03.2013 г. за обект: ”СТОПАНСКИ НАВЕС ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА И ИНВЕНТАР” с Възложител : Христо Андреев Колев” от гр. Силистра. На основание чл. 149, ал. 3 от ЗУТ заинтересуваните страни могат да направят възражение пред РДНСК – гр.Силистра, ул. “Илия Бльсков” №1, ет.2 в 14 дневен срок.

Публично обсъждане годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2012 г. и Проекта на бюджет за 2013 г. на Община Ситово

Общинска администрация Ситово, уведомява жителите на Общината, че на основание чл.30, ал.4 и чл.11, ал.6 от ЗОБ, във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.47, и чл.18, от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет в Община Ситово кмета на Общината ще представи за публично обсъждане годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2012 г. и Проекта на бюджет за 2013г. на Община Ситово , пред местната общност на 12.02.2013г. от 10.00 до 12.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет с.Ситово, ул.”Трети март” № 72.

Обявява търг с явно и тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на имоти, общинска собственост

Търгът ще се проведе на 20.02.2013 година в 14:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Ситово, повторно търгът ще се проведе на 27.02.2013 година в 14:30 часа

Община Ситово обявява търг с явно и тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на общинска собственост

Търгът ще се проведе на 29.10.2012 година от 16:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Ситово, повторно търгът ще се проведе на 05.11.2012 година от 9:30 часа